Trwa ładowanie

Polityka prywatności

Polski English Русский Niemiecki

Polityka Prywatności Platformy Jawor – Parkiet B2B

Informujemy, że Unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1), wprowadziło obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Platformy Jawor – Parkiet B2B znajdującej się w witrynie internetowej pod adresem: www.jawor-parkiet-b2b.pl.

 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych na Platformie Jawor – Parkiet B2B jest Antoni Jan Gawiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Drzewne „JAWOR” – Antoni Jan Gawiński z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 87, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie, posiadające nr NIP 8771164376, nr REGON 870462741, adres e – mail rodo@jawor-parkiet.pl .
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 poz. 1000 z późn. zm), ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2019 poz. 123 z późn.zm), a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe. Administrator przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 a) RODO) oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługują Użytkownikowi następujące prawa:
 5. Prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych. Administrator po uzyskaniu zgłoszenia przekazuje informacje o przetwarzaniu jej danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usuwania.
 6. Prawo do sprostowania danych. Administrator na żądanie osoby usuwa ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych ewentualnie uzupełnia je w przypadku, kiedy są niekompletne (nieprawidłowe).
 7. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Administrator w przypadku zgłoszenia zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych oraz ich przechowywania, dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.
 8. Prawo usunięcia danych. Administrator na żądanie osoby usunie dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żądanego z celów, dla których zostały zebrane.
 9. Prawo do przenoszenia danych osobowych. Administrator wydaje dostarczone dane osobowe w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer. Zgodnie z rozporządzeniem istnieje możliwość przesłania tych danych innemu podmiotowi, pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i innego podmiotu.
 10. Prawo do skargi. Osoba której dane dotyczą w sytuacji uznania że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 11. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 12. Prawo do bycia zapomnianym. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe w sytuacji, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
 13. dane osobowe nie są już administratorowi niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 14. osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw co do ich przetwarzania,

iii.           dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 1. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
 2. osoba, której dane są przetwarzane cofnęła zgodę na ich przetwarzanie.
 3. Platforma Jawor – Pakiet B2B realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:
 4. a) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 5. b) poprzez gromadzenie plików “Cookies”.
 6. Platforma zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 7. Dane podane w ramach Platformy Jawor – Parkiet B2B są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi zamówień.
 8. Administrator oświadcza, że Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 poz. 1000 z późn. zm) .
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd (dostęp) osobie, której dane dotyczą. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu Użytkownik powinien się kontaktować z Administratorem w formie wiadomości e – mail pod adresem: rodo@jawor-parkiet.pl.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Platformy Jawor – Parkiet B2B. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. Na Platformie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Platformę Jawor – Parkiet B2B dostępną pod adresem www.jawor-parkiet-b2b.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi prosimy się zapoznać.
 12. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem e – mailowym rodo@jawor-parkiet.pl .
Licencję na ten produkt posiada: Przedsiębiorstwo Drzewne JAWOR

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności